Der Coffe BaumEinladung

zur 10. Sitzung
am 31 - X - 2015, um 1111h,

im Caffè San Marco
in Triest


zur Lektüre eines Rätsels

aus dem Exeterbuch
Hyse cwōm gangan, þǣr hē hīe wisse
stondan in winc##le. stōp feorran tō;
hrōr hægstealdmon hōf his āgen
hrægl hondum ūp, (h)rand under gyrdels
hyre stondendre stīþes nāthwæt,
worhte his willaƞ, wagedan būta.
þegn onnette, wæs þrāgum nyt,
tillīc esne. tēorode hwæ√ěre
æt stunda * gehwām, strongra þon(ne) hi#o
wērig þæs weorces. Hyre weaxan ongon
under gyrdelse, þæt oft gōde men
forðþum frēogað ond mid fēo bicgað.
Et wor öm Pengste. Alljenronk
Voll Blöi än Blomme hell än bonk
Loeg Bösch än Bend. Et song de Fenk
Met Meäl än Taatsch än Levverenk.
Der Daag wor schönn. Voll Rüüchens wor
de Luet än fresch än hömmelsklor.
Du leiß der Lüev, der stolzen Heär,
De Dieren all va noeh än feär
A singe Truen zesamekomme.
Jehöppt, jefloege än jeschwomme
Koem du va Heären än Jeselle
Suvöl - me kuuent se koum noch zälle ...
Än alles koem ouch, jrueß än kleng,
Mär Reinart net, der Fochs, alleng.
Deä hau et wier su bonk jedreäve,
Dat heä hiel schleäht wor aajeschreäve.


Vale!