Der Coffe BaumEinladung

zur 3. Sitzung
am 26. März 2014, um 1111h,

im Rathauscafé in Freinsheim


den Schlußteil des Märchens

'Von dem Fischer un syner Fru'

zu lesenMann, sæd se, un stœdd em mit dem ellbagen in de ribben,
waak up, ga hen tom butt, ik will warden as de lewe gott ! -
De mann was noch meist in'n slaap, awerst he vœrschrock
sik so, dat he uut dem bett fyll. He meend, he hadd sik
vœrhœœrd, un reef sik de ogen uut, un sæd: Ach fru ! wat
sæd'st du ? - Mann, sæd se, wenn ik nich de sünn und de maan
kann upgaan laten, un mutt dat so ansehn, dat de sünn un de
maan upgaan, ik kann dat nich uuthollen, un hebb kene geruhige
stünd meer, dat ik se nich sülwst kann upgaan laten - do seeg se
em so recht græsig an, dat em so'n schudder æwerleep - glyk
ga hen, ik will warden as de lewe gott. -


Ach fru ! sæd de mann, un füll vœr eer up de knee,
dat kann de butt nich. - Kaiser un paabst kann he maken,
ik bidd dy, sla in dy un blyf paabst ! - Do kœhm se
in de booshait, de hoor flœgen ehr so wild ym den kopp,
do reet se sik dat lyfken up, un geef em eens mit dem foot un
schreed: ik holl dat nich uut, un holl dat nich længer uut, wult du
hengaan ? - Do slœœpd he sik de büxen an un leep weg as unsinnig.


Buten awer güng de storm, un bruusde, dat he kuum up den fœten
Kunn, de hüser un de bœmer waiden üm, un de baarge beewden, un de
felsenstücken rullden in de see, un de himmel wœœr ganß pickswart,
un dat dunnerd un blitzd, un de see güng in so hoge swarte bülgen as
kirchentœœrn un as baarge, un de hadden bawen all eene witte kroon
von schuum up - do schre he, un kunn syn egen woord nich hœren:

Manntje ! Manntje ! Timpe Te !
Buttje ! Buttje in der see ! t
Myne fru de Illsebill
Will nich so as ik wol will.


Na, wat will se denn ? Sæd de butt. - Ach ! Sæd he - se will warden
as de lewe gott. - Ga man hen, se sitt all wedder in'n pißputt.

Door sitten se noch bet up hüüt un düssen dag.Vale!