Romanisches CaféEinladung

zur 23. Sitzung
am 29 III - 2013, um 1111h,

im Café Pedrocchi

in Padua


zur Lektüre des Gedichtes

I vevi voja di strengi una femina
von Leonardo Zanier


UROGALLUS
... cuâsi un sum
e si fos bon di vaî
no mi sares metû
a ridi

i vevi voia di strengi
una femina
la mê
sintî la mê cjar nuda
cuintra la sô cjar nuda
lâvris e dêts pardut
sintî di no jessi bessôl

e strengint la clamavi
e cuant che in ta sô lenga
mi à det ch'a no capiva
i ài impiât la lûs
e no era la mêVale!